§1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy ITSilesia, działający pod adresem internetowym www.itsilesia.pl/sklep prowadzony jest przez firmę: ITSilesia Jacek Pańczyk, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Ostrogórska 21/44, 41-200 Sosnowiec, NIP 6443174529, zwaną dalej: Operatorem portalu lub Sklepem. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Operatora portalu: sklep@itsilesia.pl, nr telefonu 796841227§2. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów

1. Operator portalu za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.itsilesia.pl/sklep oferuje sprzedaż produktów, w tym w szczególności drukarek i wkładów atramentowych do drukarek (zwanych dalej także: „Towarami” lub „Produktami”), w sieci Internet.

2. Stroną umów zawieranych z Operatorem portalu w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej: „Klientem”).

3. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.itsilesia.pl/sklep.

4. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Operatora portalu (chwila zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami).

5. Sklep umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówienie na cztery sposoby:

    a. za pobraniem - gotówką kurierowi lub w placówce pocztowej przy odbiorze Towaru.

    b. przelewem, na podany w toku składania zamówienia rachunek bankowy Sklepu,

    c. gotówką w przypadku osobistego odbioru Towaru,

    d. kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem systemu PayU (PayU to serwis zewnętrzny, dzięki któremu można płacić w sklepie www.itsilesia.pl/sklep kartą płatniczą lub tzw. przelewem szybkim. Przelew szybki polega na tym, że podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i  otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu. Klient nie musi podawać żadnych dodatkowych informacji. Jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu Sklep otrzymuje informację, że zamówienie jest opłacone i może wysyłać Towar. Całość transakcji obsługiwana jest przez PayU S.A., która gwarantuje jej bezpieczeństwo.).

6. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem lub odbiór w siedzibie Sklepu) - w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,

b. w przypadku pozostałych sposobów płatności - w chwili autoryzacji transakcji płatniczej.

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub, w przypadku konsumentów, paragon fiskalny.

8. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie trzydziestu dni od chwili zawarcia umowy (por. ust. 4 powyżej) otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej na poczet ceny zamówionych Towarów. Na wyraźne życzenie Klienta, Operator portalu wskaże Klientowi termin dostawy Towaru niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.

9. Zamówienia z formą płatności "Przedpłata na konto na podstawie faktury Pro-Forma", które nie zostaną opłacone w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia są automatycznie anulowane.

§3. Ceny

1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym na stronie www.itsilesia.pl/sklep są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§4. Warunki dostawy Towaru

1. Każdy Towar prezentowany w Sklepie opatrzony jest informacją o tym, czy znajduje się w magazynie Sklepu, czy u dostawcy Sklepu. Jeżeli Towar znajduje się w magazynie Sklepu, wysyłka zamówionego Towaru następuje najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami §2.6. niniejszego Regulaminu. Jeżeli Towar znajduje się u dostawcy Sklepu, wysyłka zamówionego Towaru następuje nie później niż 4 dni robocze po dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt §2.6.niniejszego Regulaminu. Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy.

2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., firm kurierskich UPS Polska Sp. z o.o. i DHL Express (Poland) Sp. z o.o. lub InPost sp. z o.o. (dostawa do Paczkomatu), przy czym Klient sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju. O kosztach dostawy Towaru Klient informowany jest przed dokonaniem wyboru rodzaju dostawy. Operator serwisu uprzejmie informuje, że niektóre opcje dostawy towaru mogą być czasowo niedostępne ze względu na działanie siły wyższej, w tym w szczególności niekorzystnych warunków atmosferycznych; w takim przypadku Klient otrzyma od Operatora wyraźną informację w tym zakresie.

3. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem uzależniony jest od sposobu dostawy (Poczta Polska - przesyłka biznesowa: do 3 dni roboczych; firma kurierska: do 2 dni roboczych).

4. Przy wyborze opcji odbioru w siedzibie Sklepu, Towar można odebrać w siedzibie Sklepu w Sosnowcu, ul Jedności 10/21A po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny odbioru zamówionego Towaru.

5. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

§5. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie itsilesia.pl/sklep bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie od odstąpieniu od umowy można również złożyć za pomocą poczty e-mail wysyłając wypełniony formularz pod adres: sklep@itsilesia.pl z zachowaniem powyższego terminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod poniższym linkiem:

Pobierz załącznik!

2. Zwrot kwoty wpłaconej z tytułu ceny sprzedaży Towaru nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres.

§6. Reklamacje

1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania pocztą na adres: IT Silesia, ul. Jedności 10/21A, 41-208 Sosnowiec.

Sklep prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz kopię faktury VAT lub paragonu. Operator portalu zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Operatora portalu będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych.

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Towaru albo wybrać inny Towar z oferty Sklepu w cenie odpowiadającej cenie Towaru, co do którego została zgłoszona reklamacja.

4. Zwrot kwoty z tytułu ceny sprzedaży nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty zwrotu Towaru w sposób wskazany przez Klienta.

§7. Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Operatora portalu.

2. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne ze stanem faktycznym.

3. W przypadku zamieszczenia przez Klienta w sklepie internetowym www.itsilesia.pl/sklep jakichkolwiek danych, Klient oświadcza, iż będą one zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym oraz że przysługiwać Klientowi będą prawa autorskie do tych danych, jeżeli będą one stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.) i Klient będzie mógł nimi dysponować i rozporządzać w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności będzie uprawniony i wyraża zgodę na ich publikację w sklepie internetowym prowadzonym przez Operatora portalu. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Operatorowi portalu treści (danych) o charakterze bezprawnym.

4. Operator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.itsilesia.plsklep/regulamin i obowiązuje przez czas nieokreślony.

6. Operator portalu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej www.itsilesia.plsklep/regulamin z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian, tj. zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach dotychczasowych. O powyższych zmianach Regulaminu Klienci zostaną także powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).

7. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Operatora serwisu na adres:sklep@itsilesia.pl.

8. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu (to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

9. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej www.itsilesia.pl/sklep i zapisać go na własnym nośniku.


ITSilesia